Træregelkonstruktioner

En træregelvæg kan bygges på mange forskellige måder. Derfor beregnes f.eks. brand- og lydisoleringsværdierne for trækonstruktioner normalt iht. Eurokode 5.

Vær opmærksom på eventuelle brand- og lydkrav

Ventilated-facade-wooden-frame-extra-was-35tt_Lowres-2

Alternative produkter til PAROC eXtra: 

PAROC eXtra plus: effektiv varmeisolering og lavere luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,034 W/mK
PAROC eXtra pro: mere effektiv varmeisolering og lavere luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,033 W/mK
 
Vindbeskyttelsesisoleringsprodukter:

PAROC Cortex/Cortex b (b = med sort overfladelag): tykkelse 30 mm, med et integreret ubrændbart overfladelag, lambdaværdi 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: tykkelse 50 mm, med et integreret ubrændbart overfladelag, lambdaværdi 0,032 W/mK PAROC Cortex monteres med XFP 002 Cortex- afstandsstykke, og samlinger tapes med PAROC Cortextape (XST 022), PAROC Cortex hjørnetape (XST 021) eller PAROC Cortex b tape (XST 042), PAROC Cortex b hjørnetape (XST 041)
 

Ved udformning af en væg med træskelet skal der tages højde for flere forskellige aspekter, der påvirker den brand-, varme- og fugttekniske ydeevne.

Installationslag

Plademateriale installeret på indersiden af en kon- struktion beskytter ofte regelskelettet mod brand og forbedrer konstruktionens lydisolering. Dimensionering af brandsikringen kan foretages iht. Eurokode 5.
En tæt luft- og dampspærre er afgørende for den fugttekniske ydeevne i en træregelvæg, da denne forhindrer, at fugtig indeluft lækker ud gennem konstruktionen. En udfordring ved udformningen er at sikre, at dampspærren udgør et heldækkende lag, især ved tilslutninger, samlinger og gennemføringer. For at beskytte luft- og dampspærren monteres et regelskelet på indersiden, dvs. et installationslag. I dette lag monteres VVS- og elinstallationer. Det gør, at luft- og dampspærren er beskyttet og mindsker risikoen for luftlækage. Varmeisoleringen i installationslaget øger brandsikringen og lydisoleringen i konstruktionen.

Bærende træregelkonstruktion

Træregelkonstruktionen dimensioneres efter belast- ningskrav og gældende energikrav. PAROC Stenuld er let at installere mellem reglerne, da den indbyggede fleksibilitet i stenulden gør, at den holdes fast mellem reglerne uden nogen yderligere befæstelse. I en brand beskytter stenuld træreglerne mod at forkulle. Stenuld har rigtig gode egenskaber ved branddimensionering af trækonstruktioner og forbedrer dermed brandsikringen på bedste vis. Iht. brandtests og beregninger opnår de almindeligste træregelkonstruktioner, der er isoleret med PAROC Stenuld, en brandklasse på EI 60 (mel- lemvægge eller ikke-bærende ydervægge) eller REI 60 (bærende ydervægge).

Heldækkende isoleringslag

Vindbeskyttelsesisoleringen, der er installeret på regelskelettets yderside, beskytter både træreglen og dens isolering mod skiftende vejrforhold. Når trækonstruktionen isoleres på ydersiden med et heldækkende lag af vindbeskyttelsesisolering, brydes kuldebroerne effektivt, og temperaturen på regelkonstruktionen stiger betydeligt, hvilket forbedrer væggens fugtsikkerhed. Den anbefalede tykkelse på vindbeskyttelsesisoleringslaget er 30-95 mm. 

På steder, der er udsat for vind, og fra og med tredje etage og opefter i høje bygninger skal et hel- dækkende vindtæt lag samt yderhjørner altid beskyt- tes med f.eks. Vindspærre Walki Wall Breath 65 (XMW 065), der monteres inden for klimapladen. 

Befæstelse af PAROC WAS 35tt Klimaplade sker med søm eller skruer og PAROC Plastbrik (XFW 004) med en cc-afstand på 300 mm i kanten og 600 mm midt på pladen uden på den bærende regelkonstruktion. Der må ikke være nogen revner, hvor luften kan trænge igennem, og derfor skal pla- desammenføjningerne på klimapladen altid placeres over en regel. PAROC Afstandsholder (XFP 001) med samme tykkelse som klimapladen monteres med cc 600 bag ved sømlægterne for at undgå, at isolerings- pladerne trykkes sammen. Afstandsstykket tager ingen vertikal belastning. For at bære den vertikale belastning fra facadebeklædningen monteres en gennemgående regel opad og nedad på facaden samt omkring vinduer og døre og mellem hver etage. Afstandsstykker og sømlægter giver den nødvendige ventilationsspalte mellem vindbeskyttelsesisolerin- gen og beklædningen. Et ensartet tætsluttende lag med vindbeskyttelsesisolering uden for træskelettet forbedrer ikke kun konstruktionens fugtsikkerhed, men også energieffektiviteten i hele vægkonstrukti- onen. Afstandsstykker til søm er velegnede til både nybyggeri og ekstraisolering af en gammel væg.

Brandsikkerhed

Til en trækonstruktion kan vindbeskyttende isoleringsprodukter fra PAROC bruges som brandsikring mod ekstern brand. Disse produkter beskytter regelskelettet mod forkulning i 10-30 minutter:

Brandklassificeret isolering med vindbeskyttelseslag

 Isolering  Tykkelse Klassifisering
PAROC Cortex og PAROC WAS 35 50 mm K230

Der skal altid være en luftspalte bag facadebeklædningen. Facadebeklædninger af træ kan kræve installation af brandventiler i luftspalten. Dette er en god ting at være opmærksom på, når du dimensionerer ventilationsåbningen og vælger vindbeskyttelsesisolering.

U-værdier til forskellige isoleringstykkelser

Isoleringsmaterialets tykkelse (mm)
PAROC eXtra (installationslag) 45 45 45 45 45 45 45 45  45
PAROC eXtra (bærende skelet) 145 145 170 195 195 195 195 220 240 
U-værdi, W/m2K 0,18 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Beregningsparametre (beregning i henhold til EN ISO 6946):
Luft- og dampspærre λU = 0,14 W/mK, d = 0,12 mm R = 0,001 m2K/W
Gipsplade λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W
PAROC eXtra λU = 0,036 W/mK PAROC WAS 35tt λU = 0,033 W/mK PAROC WAS 25tt λU = 0,033 W/mK
Træregel λU = 0,12 W/mK
Trækonstruktion 45 x 45-240, cc 600 mm (12 % andel af regler)

Indvendig overgangsmodstand: Rsi = 0,13 m2K/W
Udvendig overgangsmodstand: Rse = 0,13 m2K/W

Korrigeringer af termisk transmittans, der bruges ved beregning:
  • ΔUg = Korrigering for revner og spalter i varmeisoleringslaget ΔU´´: Niveau 0, der er ikke behov for korrigering 

  • ΔUf = Effekten / korrektionen af mekaniske fastgørelseselementer på strukturens U-værdi er mindre end 3%, i hvilket tilfældekorrektioner ikke tages i betragtning 

  • ΔUg = Korrigering for befæstelsesanordninger < 3% = 0, der kræves ingen korrigering