MONTERINGSANVISNING - PAROC HVAC Fire Mat AluCoat

Paroc Hvac Fire Mat AluCoat

PAROC HVAC Fire Mat AluCoat er en ikke-brændbar stenuldsmåtte. Anvendes til brand- og varmeisolering af runde, ovale- og rektangulære ventilationskanaler.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig.

2022-11-15

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

 
God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle installationsanbefalinger

Arbejde med teknisk isolering er et håndværk, der kræver en høj grad af detailviden og præcision. Det er også vigtigt at have kendskab til f.eks.bygningsreglementet, Svensk Byggtjänsts AMA VVS & Kyl og SS’s standarder og isoleringens betydning i de forskellige systemer, samt hvordan du bruger og håndterer de forskellige produkter til alle anvendelser i VVS og industri. Installationer af teknisk isolering skal altid udføres i henhold til vores dokumenterede monteringsanvisninger.

Håndtering og opbevaring

Isoleringen håndteres med omhu, så der ikke er risiko for at påvirke dens funktion. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden den installeres. Hvis produkterne opbevares udendørs, skal de beskyttes mod regn og ikke ligge direkte på jorden. Om nødvendigt skal produkterne være dækket af en vandtæt presenning eller plastik. Monter aldrig våd isolering. Hvis et produkt er blevet gennemblødt, skal pakken åbnes, så produktet kan tørre. Så kan det senere bruges på den sædvanlige måde. PAROC stenuld tørrer hurtigt. Håndter altid produktpakkerne, så der ikke sker skader på pakkernes kanter eller hjørner, især ved omlæsning.

Tilpasning af format

Når du tilpasser produkternes format, skal der anvendes egnet værktøj. Tilpasningen af produktets format skal foregå, så revner og mellemrum minimeres under installationen. For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen.

Rigtigt produkt ved rigtig temperatur

På trods af at stenulden har en termostabilitet, som overstiger 1000 °C, er det meget vigtigt at tage hensyn til, at produkterne har forskellig anvendelsestemperatur afhængigt af bl.a. densitet. Det er derfor meget vigtigt at vælge det rette produkt til den rette applikation.
Den højeste deklarerede og/eller anbefalede anvendelsestemperatur fremgår af den respektive produktside. Ved brug af produkter ved højere temperaturer end 200 °C vil bindemidlet brændes væk i de partier, hvor temperaturen overstiger 200 °C. Under bortbrændingen kan der opstå en vis mængde røg og lugt. Der kræves god ventilation for at lede denne røg væk. For at få en så gunstig bortbrænding af bindemidlet som muligt bør første ophedning af objektet ske langsomt, ca. 50 °C pr. time.

Ved isolering af objekter med højere temperaturer end 200 °C skal følgende punkter iagttages:
- Isoleringen må ikke belastes. 
- Isoleringen monteres, så den presses godt imod isoleringsobjektet ved hjælp af fastgørelsesanordning og/eller yderbeklædning.
- Der anvendes afstandsholdere eller et andet middel til at aflaste isoleringen. 
- Ved højere temperaturer skal produkter med høj densitet anvendes. Dette er for at sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

installation circular dictEn brandklassificeret ventilationskanal skal normalt transportere luft, og derfor skal man altid følge kanalproducentens installationsbeskrivelse samt ventilationskonstruktørens anvisninger. I prøvningsstandarden EN 1366-1 er det beskrevet, hvilken kanalstørrelse der skal testes. De tests, som Paroc har udført, følger den anbefalede størrelse.

 

 

 

circular duct close upResultatet kan så anvendes på kanaler op til 1000 mm i diameter. Den testede cirkulære kanal er af spiralfalset type af galvaniseret plademetal med en tæthedsklasse D iht. EN 12237. Tilslutninger mellem kanalsektioner udføres med tilslutnings kobling iht. producentens anvisninger; der kræves ingen brand tætning, men tætning udføres med almindelig EPDM-pakning. Tilslutningskoblingen skrues i kanalen med selvborende skrue 
(min. Ø3,5 mm) med 150 mm afstand

Kanalens ophæng må ikke udsættes for trækspænding over 9 N/mm² for brandklasser op til og med 60 minutter og 6 N/mm ² for brandklasser til og med 60 min. Den maksimale afstand mellem ophæng på vandret kanal er 1300 mm. Lodrette kanaler skal støttes med højst 5 meters afstand

Den bygningsdel, som ophængningen fastgøres i, forudsættes at være af mindst samme brandklasse som kanalen. 

 

 

Montering af netmåtte

Installation of fire insulation of rectangular ducts. Cutting of wired mat with scissors.

Netmåtten skæres i længder tilpasset til kanalens omkreds og monteres, så der ikke opstår sprækker i sammenføjningerne.

 

 

 

 

 

Alle samlinger, langs- og rundtgående, skal sys, fastgøres med klammer eller sammenføjes på en tilsvarende måde. Stinglængden og afstanden mellem klammerne skal være 50-100 mm. Sytråden skal være galvaniseret ståltråd og skal bindes mindst én gang pr. kappelængde. Klammer skal være af stål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodret montering

Ved montering på en lodret kanal må der ikke stables mere end tre netmåtter oven på hinanden, uden at den underliggende isolering aflastes. Dette kan gøres ved at binde ståltråd i trådnettet på netmåtten og på egnet vis i den tilstødende bygningsdel. Alternativt kan netmåtten fastgøres med stift og låseskive. Stiften monteres i så fald med c maks. 300 mm omkring kanalen.

Ved ventilationskanaler, der går gennem en brandhæmmende konstruktion, tætnes udsparingen og efterbehandles iht. den godkendte metode. For eksempel fugning med stenuld, som pakkes til ca. 80 kg/m3 og derefter tætnes med brandtætningsmasse.

 

 

 

 

 

Isoleringen monteres tæt mod bygningsdelen og fastgøres med stifter og låseskiver, c maks. 300 mm og en maksimal afstand fra bygningsdelen svarende til isoleringstykkelsen.

 

 

 

 

 

 


Fire insulation of rectangular ducts

Når kanalen placeres mod en bygningsdel af ubrændbart materiale i samme brandklasse som isoleringen, kan isoleringen udelades på de sider, der ligger ind mod bygningsdelen. 

Hvis kanalen placeres i en afstand på maks. 30 mm fra den tilstødende bygningsdel, brandisoleres de øvrige sider, så isoleringen afsluttes tæt. 

Hvis afstanden mellem kanalen og den tilstødende bygningsdel er større end 30 mm, men höjst svarer til isoleringens tykkelse, skal isolationen stoppen mindst mindst 100 mm i slidsen.

Hvis spalten er større end isoleringens tykkelse, isoleres der rundt om kanalen.

Isoleringen fastgøres med vinkel- eller fladjern, som fastgøres mod underlaget. 

 

 

 

 

Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.