MONTERINGSANVISNING - Udvendig brand- och kondensisolering rektangulære kanaler med Paroc plader

Parocs brandklassificerede plader, PAROC HVAC Fire Slab er udviklet til udvendig brandisolering og kondensisolering af rektangulære ventilationskanaler og passer til alle kanalstørrelser. PAROC HVAC Fire Slab BlackCoat er udstyret med et overfladelag af forstærket sort aluminiumsfolie, der også kan fungere som dampbremse.

PAROC HVAC Fire Slab BlackCoat er testet i henhold til den harmoniserede europæiske standard EN 1366-1 og kan bruges til brandsikring i op til 90 minutter og til gennemføringer i alle typer brandklassificerede vægge, såsom beton- og gipspladevægge.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig. 

2022-11-15

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

 
God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle installationsanbefalinger

Arbejde med teknisk isolering er et håndværk, der kræver en høj grad af detailviden og præcision. Det er også vigtigt at have kendskab til f.eks.bygningsreglementet, Svensk Byggtjänsts AMA VVS & Kyl og SS’s standarder og isoleringens betydning i de forskellige systemer, samt hvordan du bruger og håndterer de forskellige produkter til alle anvendelser i VVS og industri. Installationer af teknisk isolering skal altid udføres i henhold til vores dokumenterede monteringsanvisninger.

Håndtering og opbevaring

Isoleringen håndteres med omhu, så der ikke er risiko for at påvirke dens funktion. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden den installeres. Hvis produkterne opbevares udendørs, skal de beskyttes mod regn og ikke ligge direkte på jorden. Om nødvendigt skal produkterne være dækket af en vandtæt presenning eller plastik. Monter aldrig våd isolering. Hvis et produkt er blevet gennemblødt, skal pakken åbnes, så produktet kan tørre. Så kan det senere bruges på den sædvanlige måde. PAROC stenuld tørrer hurtigt. Håndter altid produktpakkerne, så der ikke sker skader på pakkernes kanter eller hjørner, især ved omlæsning.

Tilpasning af format

Når du tilpasser produkternes format, skal der anvendes egnet værktøj. Tilpasningen af produktets format skal foregå, så revner og mellemrum minimeres under installationen. For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen.

Rigtigt produkt ved rigtig temperatur

På trods af at stenulden har en termostabilitet, som overstiger 1000 °C, er det meget vigtigt at tage hensyn til, at produkterne har forskellig anvendelsestemperatur afhængigt af bl.a. densitet. Det er derfor meget vigtigt at vælge det rette produkt til den rette applikation.
Den højeste deklarerede og/eller anbefalede anvendelsestemperatur fremgår af den respektive produktside. Ved brug af produkter ved højere temperaturer end 200 °C vil bindemidlet brændes væk i de partier, hvor temperaturen overstiger 200 °C. Under bortbrændingen kan der opstå en vis mængde røg og lugt. Der kræves god ventilation for at lede denne røg væk. For at få en så gunstig bortbrænding af bindemidlet som muligt bør første ophedning af objektet ske langsomt, ca. 50 °C pr. time.

Ved isolering af objekter med højere temperaturer end 200 °C skal følgende punkter iagttages:
- Isoleringen må ikke belastes. 
- Isoleringen monteres, så den presses godt imod isoleringsobjektet ved hjælp af fastgørelsesanordning og/eller yderbeklædning.
- Der anvendes afstandsholdere eller et andet middel til at aflaste isoleringen. 
- Ved højere temperaturer skal produkter med høj densitet anvendes. Dette er for at sikre god varmeisolering og formstabilitet.

installation rect ductEn brandklassificeret ventilationskanal skal normalt transportere luft, og derfor skal man altid følge kanalproducentens installationsbeskrivelse samt ventilations-konstruktørens anvisninger.
I prøvningsstandarden EN 1366-1 er det beskrevet, hvilken kanalstørrelse der skal testes. De tests, som Paroc har udført, følger den anbefalede størrelse. 

 

 

 

installation rect duct close upResultatet kan så anvendes på kanaler op til 1250 x 1000 mm. Den testede rektangulære kanal er af galvaniseret plademetal med en tæthedsklasse C iht. EN 1507. Tilslutninger mellem kanalsektioner med flanger (koldpressede eller punktsvejsede) mindst 20 x 20 x 3 mm ifølge producentens anvisninger; der kræves ikke brandtætning, og flangerne samles med C-profil. Flangernes hjørner monteres med M8 bolt og møtrik. Tætning i kanalsamlingen udføres med EPDM-liste. For EI 120 udøres tætningen i kanalsamlingen med keramisk pakning (f.eks. Kerafix 2000)

Kanalsektioner kan være maks. 1800 mm for brandklassifi-ceringer op til og med 60 minutter og maks. 1500 mm for brandklassifi ceringer over 60 minutter. 

Når den ene side af kanalen overstiger 500 mm, skal den afstives indvendigt. 1800 mm kanalsektion skal udføres med to afstivninger; 1500 mm lang kanalsektion skal udføres med én afstivning. Afstivningerne består af M70 delen på ydersiden af kanalen og et 16 mm stålrør i 2 mm godstykkelse.

Kanalens ophæng må ikke udsættes for trækspænding over 9 N/mm² for brandklasser op til 60 minutter og 6 N/mm² for brandklasser over 60 minutter. Den maksimale afstand mellem ophæng på vandret kanal er 1800 mm til og med brandklasse EI 60 og 1300 mm for EI 90 og EI 120. Lodrette kanaler skal støttes med maks. 5 meters afstand.

Den bygningsdel, som ophængningen fastgøres i, forudsættes at være af mindst samme brandklasse som kanalen.

Montering af plader

Fire-insulation-rect-ductPAROC HVAC Fire Slab EIXX BlackCoat fastgøres på kanalen ved hjælp af PAROC Isoleret Svejsepinde Black eller lignende. Der kræves svejsesøm på undersiden og siderne af kanalen. Isoleringen på oversiden af en vandet ventilationskanal behøver normalt ikke at blive fastgjort på kanalen. For lodrette kanaler skal isoleringen på alle fire sider fastgøres med PAROC Svejsepinde.

Anbefalet længde af svejsepinde:
PAROC HVAC Fire Slab EI 30: 54 mm svejsepinde
PAROC HVAC Fire Slab EI 60: 62 mm svejsepinde
PAROC HVAC Fire Slab EI 120: 72 mm svejsepinde

 

fire-insulatoin-rect-duct-slab-2

Isoleringspladerne skæres til med et overmål på 10 mm for at sikre montering af pladerne uden nogen spalte.

PAROC XFS 001 Firespring (længde 2 x isoleringstykkelsen) skal monteres i hjørnerne af kanalen, så der ikke kan opstå huller, med en maksimal afstand på 180 mm.

PAROC Svejsepinde monteres med en cc afstand på maks. 300 mm og med et mellemrum på 50 mm til yderkanten af pladen.

 

 

 

fire-insulation-rect-duct-thicknessIsoleringstykkelsen kan reduceres lokalt ved f.eks. kanalflanger og ophæng under isoleringen. Tykkelsen må dog ikke være mindre end 30 mm på disse punkter.

 

 

 

 

fire-insulation-segment-bend

 

Bøjninger isoleres enten ved at fremstille segmenter eller ved at tilskære v-formede snit, der er tilpasset bøjningens radius.

 

 

 

 

fire-insulation-grooves-bend

 

 

 

fire-insulation-rect-duct-ei30-ei60-building-component-dk

Rektangulære kanaler EI 30 til og med EI 60

Afstanden mellem væg og kanal må højst være 30 mm (A). Væggen forudsættes at holde samme brandklasse som kanalen.
Spalten mellem kanal og væg skal fyldes med PAROC Stenuld og forsegles på begge sider med PAROC Duct Protect Fireseal med en tykkelse på mindst 5 mm. Påfør produktet med en fugesprøjte, og sørg for god kontakt med overfladerne. Glat overfladen med en skraber eller en fugtig klud/svamp.
For at opretholde gennemføringens tæthed og ikke skabe utætheder ved brand skal kanalen 4-sidigt fastgøres og afstives på begge sider af væggen med L-profiler (D) med målene 40 x 55 x 1 mm. 
Konstruktionen er godkendt til såvel lette som tunge brand-klassificerede vægge. Den tilsvarende installation skal anvendes, når lodrette kanaler går gennem brandklassificerede betondæk.

fire-insulation-rect-duct-ei30-ei120-building-component-dk

Alternativ fastgørelse EI 30 til og med EI 120 

Til brandklasse EI 30 - EI 120 kan man også anvende L-profiler 30 x 30 x 3 mm. L-profilen skal stikke 550 mm ud over kanalens bredde, henholdsvis justeres til fastgørelse på det nærmeste monteringspunkt.
Profilens længde skal svare til kanalens højde. Profilerne fastgøres med selvskærende skruer (min. Ø3,5 mm) (E) med en afstand mellem skruerne på 100 mm rundt om kanalen og med en passende forankring i væggen.

Konstruktionen er godkendt til såvel lette som tunge brandklassificerede vægge. 

 

fire-insulation-rect-duct-alternative-fastening

fire-insulation-rect-duct-alternative-fastening-2

 

 

 

 

 

 

 

Når kanalen placeres mod en bygningsdel af ubrændbart materiale i samme brandklasse som isoleringen, kan isoleringen udelades på de sider, der ligger ind mod bygningsdelen. Isoleringen fastgøres med svejsepinder i et L-profil med c-mål på max. 300 mm og max. 50 mm fra måttens start og slut. For længden af svejsepinde se Udvendig brandisolering med Paroc plader. Dimensionen på L-profilet skal være minimum 40 x 40 x 1 mm.

fire-insulation-connection-1

Afhængigt af afstanden mellem bygningsdelen og kanalen tilpasses udførelsen: 

1. Hvis afstanden er mindre end tykkelsen af brandisoleingen (Tins) + 10 mm, kræves der ikke isolering i rummet.

 

 

 

 

fire-insulation-connection-2

 

2. Ved en afstand, der er større end Tins + 10 mm og mindre end Tins + 200 mm skal der anbringes en isolering i spalten, der opstår mellem bygningsdelen og kanalen.

 

 

 

 

fire-insulation-connection-3

 

3. Ved afstande, der er større end Tins + 200 mm, isoleres kanalen efter instruktionerne for firesidet isolering

 

 

 

 

 

 

taped jointsSamlinger og svejsepinder kan tapes med PAROC BlackCoat Tape. Det giver installationen en ensartet sort overflade og er et krav, hvis isoleringen skal fungere som udvendig kondensisolering. Ved påføring af tapen skal overfladen være ren og tør. Tapen skal overlappe isoleringens yderlag med mindst 30 mm og bør presses fast med en tapespatel.

 

 

 

 

 

inspection hatchet rect duct

 

Lav en åbning i kanalen; følg producentens anvisninger for at få den rigtige størrelse. Bor fire huller i kanalen, og monter gevindstænger med en længde svarende til to isoleringstykkelser.

 

 

 

inspection hatchet rect duct 2

inspection hatchet rect duct 3Monter inspektionslemmen efter producentens anvisninger. Monter isoleringen på kanalen, og skær en åbning rundt om lemmen. 

 

 

 

 

inspection hatchet rect duct 4inspection hatchet rect duct w insulation

 

 

 

 

 

 

Byg rammen af fire L-profiler 50 x 20 x 1 mm, i hjørnerne forbundet med popnitte eller selvborende skrue. Længden af L-profilerne tilpasses de fire gevindstænger, der er monteret i kanalen. Bor et hul i hvert hjørne til gevindstængerne.

inspection hatchet profiles

inspection hatchet frame cutting

inspection hatchet frame drilling

 

 

 

 

 

 

Skær et stykke af PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat, tilpasset til at passe ind i rammen. For at få en sikker samling mellem isoleringen i lemmen og den isolering, der er monteret på kanalen, skal pladen affases. Sørg for, at affasningen er udført, så lemmen slutter tæt mod isoleringen, der er monteret på kanalen. Monter isoleringen i rammen med det sorte yderlag udad.

inspection hatchet rect duct insulation

inspection hatchet rect duct frame insulation 1inspection hatchet rect duct frame insulation 2inspection hatchet rect duct ready

 

 

 

 

 

 

 

Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.