MONTERINGSANVISNING - Udvendig brandisolering af cirkulære kanaler med PAROC netmåtte

Paroc Hvac Fire Mat BlackCoatParoc Hvac Fire Mat ComfortPAROC HVAC Fire Mat Comfort / BlackCoat anvendes til termisk- og brandisolering af cirkulære og rektangulære ventilationskanaler samt andet ventilationsudstyr.

PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat anvendes ofte hvor der er krav til æstetik.

 

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig. 

2022-11-15

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 

Skyddsutrustning Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

 

 

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle installationsanbefalinger

Arbejde med teknisk isolering er et håndværk, der kræver en høj grad af detailviden og præcision. Det er også vigtigt at have kendskab til f.eks.bygningsreglementet, Svensk Byggtjänsts AMA VVS & Kyl og SS’s standarder og isoleringens betydning i de forskellige systemer, samt hvordan du bruger og håndterer de forskellige produkter til alle anvendelser i VVS og industri. Installationer af teknisk isolering skal altid udføres i henhold til vores dokumenterede monteringsanvisninger.

Håndtering og opbevaring

Isoleringen håndteres med omhu, så der ikke er risiko for at påvirke dens funktion. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden den installeres. Hvis produkterne opbevares udendørs, skal de beskyttes mod regn og ikke ligge direkte på jorden. Om nødvendigt skal produkterne være dækket af en vandtæt presenning eller plastik. Monter aldrig våd isolering. Hvis et produkt er blevet gennemblødt, skal pakken åbnes, så produktet kan tørre. Så kan det senere bruges på den sædvanlige måde. PAROC stenuld tørrer hurtigt. Håndter altid produktpakkerne, så der ikke sker skader på pakkernes kanter eller hjørner, især ved omlæsning.

Tilpasning af format

Når du tilpasser produkternes format, skal der anvendes egnet værktøj. Tilpasningen af produktets format skal foregå, så revner og mellemrum minimeres under installationen. For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen.

Rigtigt produkt ved rigtig temperatur

På trods af at stenulden har en termostabilitet, som overstiger 1000 °C, er det meget vigtigt at tage hensyn til, at produkterne har forskellig anvendelsestemperatur afhængigt af bl.a. densitet. Det er derfor meget vigtigt at vælge det rette produkt til den rette applikation.
Den højeste deklarerede og/eller anbefalede anvendelsestemperatur fremgår af den respektive produktside. Ved brug af produkter ved højere temperaturer end 200 °C vil bindemidlet brændes væk i de partier, hvor temperaturen overstiger 200 °C. Under bortbrændingen kan der opstå en vis mængde røg og lugt. Der kræves god ventilation for at lede denne røg væk. For at få en så gunstig bortbrænding af bindemidlet som muligt bør første ophedning af objektet ske langsomt, ca. 50 °C pr. time.

Ved isolering af objekter med højere temperaturer end 200 °C skal følgende punkter iagttages:
- Isoleringen må ikke belastes. 
- Isoleringen monteres, så den presses godt imod isoleringsobjektet ved hjælp af fastgørelsesanordning og/eller yderbeklædning.
- Der anvendes afstandsholdere eller et andet middel til at aflaste isoleringen. 
- Ved højere temperaturer skal produkter med høj densitet anvendes. Dette er for at sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

installation circular dictEn brandklassificeret ventilationskanal skal normalt transportere luft, og derfor skal man altid følge kanalproducentens installationsbeskrivelse samt ventilations-konstruktørens anvisninger. 
I prøvningsstandarden EN 1366-1 er det beskrevet, hvilken kanalstørrelse der skal testes. De tests, som Paroc har udført, følger den anbefalede størrelse.

 

 

circular duct close up

Resultatet kan så anvendes på kanaler op til 1000 mm i diameter. Den testede cirkulære kanal er af spiralfalset type af galvaniseret plademetal med en tæthedsklasse D iht. EN 12237. Tilslutninger mellem kanalsektioner udføres med tilslutnings kobling iht. producentens anvisninger; der kræves ingen brand tætning, men tætning udføres med almindelig EPDM-pakning. Tilslutningskoblingen skrues i kanalen med selvborende skrue (min. Ø3,5 mm) med 150 mm afstand.

Kanalens ophæng må ikke udsættes for trækspænding over 9 N/mm² for brandklasser op til og med 60 minutter og 6 N/mm ² for brandklasser til og med 60 min. Den maksimale afstand mellem ophæng på vandret kanal er 1,8 m til og med brandklasse EI 60 og 1,3 m for EI 90 og EI 120. Lodrette kanaler skal støttes med højst 5 meters afstand.

Den bygningsdel, som ophængningen fastgøres i, forudsættes at være af mindst samme brandklasse som kanalen. 

 

Montering af netmåtte

wired-mat-black-coat-cut-with-scissorsNetmåtten skæres i længder tilpasset til kanalens omkreds og monteres, så der ikke opstår sprækker i sammenføjningerne.

Alle samlinger, langs- og rundtgående, skal sys, fastgøres med klammer eller sammenføjes på en tilsvarende måde. Stinglængden og afstanden mellem klammerne skal være 50-100 mm. Sytråden skal være galvaniseret ståltråd (anbefalet tykkelse min. 0,7 mm) og skal bindes mindst én gang pr. kappelængde. Klammer skal være af stål.

 

 

 

Da PAROC Hvac Fire Mat er blød og formbar, kræves der ingen tilskæring ved samlinger eller ophæng.

installation circular duct vertical

Lodret montering

Ved montering på en lodret kanal må der ikke stables mere end tre netmåtter oven på hinanden, uden at den underliggende isolering aflastes. Dette kan gøres ved at binde ståltråd i trådnettet på netmåtten og på egnet vis i den tilstødende bygningsdel. Alternativt kan netmåtten fastgøres med stift og låseskive. Stiften monteres i så fald med c maks. 300 mm omkring kanalen.

 

 

 

 

 

 

fire-insulation-circular-duct-ei15-ei120-dk

Ventilationskanal EI 15 til og med EI 120

Spalten mellem konstruktionen og ventilationskanalen må ikke overstige 30 mm (A). Væggen skal svare til den foreskrevne brandmodstandstid. 
Spalten mellem kanalen og væggen skal fyldes med PAROC Stenuld og forsegles på begge sider med PAROC DuctProtect FireSeal med en tykkelse på mindst 5 mm. 

Påfør produktet med en fugesprøjte, og sørg for god kontakt med overfladerne. Glat overfladen med en skraber eller en fugtig klud/svamp.

 

fire-insulation-circular-duct-ei15-ei60-dk

For at bevare kanalens integritet og ikke vanskeliggøre tætningen af gennemføringen skal kanalen fastgøres i positionen på begge sider af væggen med L-profiler (D) med målene 30 x 30 x 3 mm. L-profilen skal være lang nok til at kunne fastgøres i væggen, dog mindst 300 mm. L-profilerne er fastgjort med selvborende skrue (E) og med passende forankring i væggen (F).

Udførelsen er godkendt til såvel lette som tunge brandklassificerede vægge. Den tilsvarende installation skal anvendes, når lodrette kanaler går gennem brandklassificerede betondæk.

 

fire-insulation-circular-duct-alternative-fastening

Alternativ fastgørelse EI 15 til og med EI 60 

Til brandklasser op til EI 60 kan man bruge mindre vinkler, men i det mindste 53 x 50 x 30 x 2 mm. Til væggennemføringer placeres to vinkler på hver side af væggen, og til betondæksgennemføringer placeres alle fire vinkler på oversiden af betondækket på fire sider af ventilationsrøret.

 

 

 

 

Når kanalen placeres mod en bygningsdel af ubrændbart materiale i samme brandklasse som isoleringen, kan isoleringen udelades på de sider, der ligger ind mod bygningsdelen. Hvis kanalen placeres i en afstand på maks. 30 mm fra den tilstødende bygningsdel, brandisoleres de øvrige sider, så isoleringen afsluttes tæt. Hvis spalten er større end isoleringens tykkelse, isoleres der rundt om kanalen.

circular-duct-1

Kanalen hænges i ophæng, som kan leve op til kravet i forhold til kanaltype, isolering og ophængsbøjlen. Monteres udenpå kanalen hvor der efterfølgende isoleres. Alle sammenføjninger på netmåtten sys eller fastgøres med klammer eller på tilsvarende måde. 

 

 

 

 

 

 

circular duct 2circular duct 3Isoleringen fastgøres med L-profil (min. 40 x 40 x 1 mm) eller fladjern (min. 40 x 3 mm), som fastgøres mindst 50 mm ind i bygningsdelen med ekspansionsbolt eller lignende med c-mål på ca. 300 mm. Alle sammenføjninger på netmåtten sys eller fastgøres med klammer.
Profilerne skal fastgøres med max 50 mm fra profilets start og slut.
Ved anvendelse af fladjern skal måtten fortsætte mindst 100 mm langs bygningsdelen mindst 100 mm langs bygningsdelen. 
Fladjern placeres i midten af måtten mod bygningsdelen hvor den fastgøres mod bygningsdelen med c-mål max. 300 mm og max 50 mm fra fladjernets start og slut.
Ved anvendelse af L-profil skal netmåtten fastgøres i metalvinkler med svejsepinde og låseskiver, c  på max 300 mm og max 50 mm fra måttens start og slut. Alle sammenføjninger på netmåtten sys eller fastgøres med klammer. 
Længden på svejsepinde afgøres af isoleringstykkelsen. 

circular duct 4Netmåtten fastgøres i metalvinkler med svejsepinde pr. max. 300 mm. Alle sammenføjninger på netmåtten sys eller fastgøres med klammer eller på tilsvarende måde.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.