Efterisolering af ydervægge

At efterisolere huset er en god investering. Du får lavere varmeudgifter og skaber samtidig en mere komfortabel bolig. Du kan også regne med en værdistigning på huset.

Hvis facaden trænger til en renovering, bør der tænkes langsigtet og få isoleret samtidigt. Omkostningerne til isolering udgør oftest kun en mindre del af de samlede omkostninger. Lovgivningen anbefaler, at du bør sigte mod at opnå samme isoleringsstandard 
som ved nybyggeri.

Der er flere måder at efterisolere ydervægge. Isolering med indblæsning af isolering i hulmuren eller udvendig isolering med afsluttende puds, behandles ikke her. På disse arbejder henviser vi til fagentreprenører. Læs længere nede på siden om dem 2 metoder med bygningsisolering afsluttet med udvendig, ventileret beklædning med træ eller plade.

Eftersolering af ydervægge med Klimaskiven

Ved at isolere din ejendoms ydervægge med PAROC Stenuld får du en række fordele. Udover varmeisolering har ejendommen øget brandmodstandsevne, den får en fugt- og vandbestandighed, der holder hele bygningens levetid. Takket være Klimatskiven store format er isoleringsarbejdet også hurtigt.

Hvad du har brug for:

PAROC WAS 35tt, Klimaskive
PAROC XFW 004, Plastskiver
PAROC eXtra, A-Byg
PAROC XFP 001, Distanceknop
PAROC XMW 060zdy, Vindafdækning GDS

1. Før du starter

Fjern alt som er påskruet facaden, f.eks. beplantning, nedløbsrør, skodder og lign. Reparer alle revner og mangler i den gamle facade, så fl aden fremstår plan.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-1

2. Monter regler til panelbelastningen

Som underlag for beklædning og den lodrette vægt af denne, monteres i top og bund af facaden, og omkring vinduer og døre, regler tilpasset den afsluttende beklædning. Ved vægge af beton eller mursten bruges raw-plugs og indfæstninger beregnet til disse.
adding-extra-insulation-outer-wall-slabs-step-2-DK

3. Sådan monteres Klimaskiven

PAROC Klimaskive kan monteres direkte på væggen mellem reglerne med skruer/beslag beregnet til det aktuelle underlag. Isoleringstykkelse og reglernes tykkelse skal passe sammen og isoleringen skal slutte tæt til træet så kuldebro undgåes.
 
adding-extra-insulation-outer-wall-step-3-DK

4. Vælg den samlede isoleringstykkelse

Hvis du vælger en større samlet isoleringstykkelse (over 95 mm), monteres reglar mellem top- og bundrammerne pr. ca. 600 mm og der isoleres herimellem med PAROC eXtra i den valgte tykkelse.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-4-DK

5. Monter Klimaskiven

PAROC Klimaskive monteres herefter udenpå og gennemgående over isolering og regler. Klimaskiven har en pålagt vindafdækning, som forhindrer luftbevægelser i den bagvedliggende isolering, hvilket nedsætter isoleringsevnen. Hjørner og samlinger er ofte et kritisk sted i en ventileret vægkonstruktion. Det kræver et lodret vindtæt lag, der forhindrer luftbevægelser i at forplante sig fra den ene flade til den anden. 

På steder, der er udsat for vindog fra og med tredje sal i højere bygninger skal der anbringes et heldækkende vindtæt lag, f.eks. PAROC XMW 060, inden for Klimaskiven.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-5

6. Forbered facadebeklædning

Montér (udenpå Kilmaskiven) lister/ underlag som underlag for den nye facadebeklædning. Underlagslisterne påskrues direkte på Klimaskiven ved brug af distanceknoppen som ikke tåler lodret belastning, men blot skal forhindre sammentrykning af Klimaskiven, når underlagslisten for beklædning påskrues.

Husk at montere et musebånd eller lign. nederst, for at forhindre smådyr i at komme ind i væggen. Til sidst monteres den valgte facadebeklædning med alle afslutninger ved vinduer og døre, nedløbsrør og lign. 

adding-extra-insulation-outer-wall-step-6-DK

7. Facadebeklædning og maling

Sæt facadepladen fast. Monter nye vindues- og dørpaneler. Søm foringen rundt om døre og vinduer, før du sømmer lågbrædderne.

Grunder og maler facadepladen inden sømning eller på facaden inden montering af dæklægten.

Vælger du mursten som nyt facademateriale, skal der være særlig støtte, såsom vinkeljern eller overbygning, til at bygge den nye facade. Dette arbejde - samt opmuring af facaden - skal udføres af fagfolk.

Så er den klar til den sidste malerbehandling.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-6-DK

Merisolering af ydervægge med plader mellem træreglerne

Du kan også vælge at tillægsisolere ydervæggen ved at placere relger oven på den eksisterende facade og derefter isolere med PAROC eXtra A-Byg mellem reglerne.

Hvad du har brug for:

PAROC XSI 004 zdy, Fugebånd
PAROC eXtra, A-Byg
PAROC XMW 060 zdy, Vindafdækning GDS

1. Før du starter

Fjern alt som er påskruet facaden, f.eks. beplantning, nedløbsrør, skodder og lign. Reparer alle revner og mangler i den gamle facade, så fl aden fremstår plan.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-1
adding-extra-insulation-outer-wall-slabs-step-2-DK

2. Monter regler

Montér regler/trælægter pr. ca. 600 mm i samme tykkelse som den valgte isolering. Hvis den afsluttende beklædning er lodrette brædder monteres regler vandret og lodret, hvis den afsluttende beklædning er vandret orienteret. Husk også regler omkring vinduer og døre.

Hvis vinduer og døre kan flyttes ud i flugt med den nye facade, vil det arkitektonisk give den bedste løsning. Brug skruer/plugs beregnet til det aktuelle underlag. For at forebygge risikoen for opfugtning af træværket/reglerne, bør dette behandles med egnet træbeskyttelse som f.eks. Boracol. Der skal påregnes op til 90% RF i den udluftede del af facaden.

3. Montér isoleringen

Montér isoleringen i træværket. Brug primært hele isoleringsplader og vær omhyggelig med skaringer og mindre stykker isolering. Vær specielt omhyggelig omkring vinduer og døre. Brug eventuelt fugebånd for at sikre tætte fuger. Montér vindafdækning udenpå isoleringen. Dette er vigtigt, fordi eventuel luftbevægelse i isoleringen forringer isoleringsevnen. 
adding-extra-insulation-outer-wall-slabs-step-3

4. Søm lægten som underlag til panelet

Afhængig af facadebeklædning monteres lister/lægter lodret eller vandret som sikrer, at facaden ventileres lodret nedefra og op. Herved vil eventuelt fugt som er bag facadebeklædningen, blive ventileret bort. Husk at montere et musebånd eller lign. nederst, for at forhindre smådyr i at komme ind i væggen. Til sidst monteres den valgte facadebeklædning med alle afslutninger ved vinduer og døre, nedløbsrør og lign. 
adding-extra-insulation-outer-wall-slabs-step-4-DK

5. Maleri

Grunder og maler facadepladen inden sømning eller på facaden inden montering af dæklægten. Så er den klar til den sidste malerbehandling.
adding-extra-insulation-outer-wall-step-7