Arbejdsanvisning Isolere kælderydrevægger

Anvend PAROC Stenuld til udvendig isolering af kældervægger, både som varmeisolering og dræning. Denne løsning kan bruges ved både nybyggeri og renovering.

2019-04-01

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Indgående produkter: Tynde gips plade PAROC Linio 80, Jordplade PAROC GRS 20 och GRS 30. 

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

For at vægkonstruktionen som helhed kommer til at fungere tilfredsstillende, er det afgørende, at de forskellige konstruktionsdele i væggen fungerer sammen. Man bør eksempelvis ikke begynde at varme bygningen op, før luft- og dampspærren er blevet monteret. Grunden til dette er, at vanddamp kan transporteres gennem konstruktionen og kondensere på det udvendige tætningslag.

Plader af stenuld påvirkes meget lidt af fugt. Stenuld suger ikke vand kapillært og absorberer ikke fugt fra luften. Den fugt som kan komme ind i yderlaget, eksempelvis ved slagregn i byggefasen, fordamper hurtigt uden at beskadige isoleringen. Det betyder, at pladen kan være ubeskyttet mod vind og vejr i kortere tid i byggefasen. 


Fundamentsoklen afrettes ved at fjerne udstående mørteltunger, og hulrum udfyldes med cementmørtel. Tilslutningen mellem fundamentplade og -sokkel forsynes med en cementmørtelstreng C 100/450 med et fald på 1:2 udad. Flydemembran eller to lag kold asfalt stryges 500 mm op på væggen, på mørtelstrengen og ned på fundamentpladen. 

Som isolering anvendes PAROC GRS 20 eller GRS 30. Monteringen af pladerne skal ske nedefra, idet det første lag plader stilles på betonpladens mørtelstreng. Pladerne monteres derefter forskudt, således at fire hjørner ikke mødes. Pladerne skal skubbes nøje sammen, så utætheder undgås.Fastgørelse kan ske enten med punktvis fastklistring med varm asfalt eller med sømning. Ved sømning skal der anvendes mindst 2 søm + skiver per plade. Ved sømning i lette klinker anbefales varmforzinkede trådsøm. Til letbeton skal der anvendes aluminiumssøm.

Isoleringen afsluttes ca. 100 mm under den kommende jordhøjde. Ved pudsning af soklen må der ikke komme mørtel bag isoleringen. Pudsningen afsluttes med en hulkel mod isoleringen. Det er også muligt at trække isoleringen op og pudse den. 

Se arbejdsanvisning for PAROC Fatio

Se arbejdsanvisning for PAROC Linio

Drænrørene lægges således, at overkanten er mindst 250 mm under fundamentpladen. Omkring rørene og ind mod isoleringen fyldes der op med drænmateriale op til 300 mm over rørenes overkant. Omslut ledningen med fiberdug for at forhindre fremtidig tilslamning. Ind mod isoleringen skal der fyldes op med mindst 200 mm drænmateriale.  Øvrig opfyldning kan ske med forhåndenværende materialer. Anvendes samme materialer ved opfyldning, monteres en fiberdug hele vejen op. Fiberdugen fastgøres til isoleringen med dugstifter. 

Efter opfyldning skal jordoverfladen hælde mindst 1:20 tre meter fra soklen. Tag højde for sætningen ved planering af jorden. Nedløbsrør skal tilsluttes til regnvandsrør.

 

Det er hensigtsmæssigt også at isolere soklen. En metode er at anvende I-elementer, som består af celleplastisolering med et pudslag, der giver en færdig sokkeloverflade. I-elementerne monteres med en cementbaseret mørtel, for eksempel bygningsklæber. Læg to langsgående mørtelstrenge – én i overkanten og én i underkanten. Elementerne trykkes derefter fast med et modhold, indtil mørtlen er hærdet.

Hvis soklen skal pudses, kan der anvendes en pudsplade. Ved behov for tykpuds vælges PAROC Linio 10 Pudsplade eller PAROC Linio 80 Pudslamel Facade. Disse fastgøres til den bærende væg med lim og/eller mekaniske fastgørelsesanordninger. Ved brug af et eller flere isoleringslag anbefales det altid at bruge mekaniske fastgørelsesanordninger. Følg systemleverandørens anvisninger.  

Til arbejdsanvisning for PAROC Linio