Arbejdsanvisning Isolere med PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix er en selvbærende fastgørelsesmetode til udvendig isolering af ydervægge med varierende underlag. Optagelse af vindbelastningen sker via vandrette facadeskruer og lodret belastning via vinklede facadeskruer. Under visse omstændigheder kan metoden også bruges nedefra i bjælkelag. 

2022-02-15, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

GENERELT
PAROC ZEROfix er en selvbærende fastgørelsesmetode til udvendig isolering af ydervægge, der monteres på ydersiden af bærende rammer af KL-træ, beton, letbeton, tegl samt trækonstruktioner. Optagelse af vindbelastningen sker via vandrette facadeskruer og lodret belastning via vinklede facadeskruer. Denne kombination giver en meget robust konstruktion med minimale kuldebroer og klarer vægten af en udvendig beklædning. PAROC ZEROfix kan anvendes på de fleste typer bygninger både i nybyggeri og ved renovering samt i bygningsklasse Br1, Br2 og Br3. Eksisterende trækonstruktioner som eksempelvis udfyldningsvægge kan i visse tilfælde kræve et heldækkende lag krydsfiner med en tykkelse på mindst 24 mm for at give et stabilt underlag til fastgørelse af facadebeklædningen.

FUGTBESKYTTELSE
Materialet i klimaplade Zero består af et uorganisk materiale med en deklareret kritisk fugtighed på 95 % ved langvarig eksponering. Materialet kan periodevis udsættes for vand uden det nedbrydes. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. Klimaplade Zero er kapillarbrydende og varmeisolerende, hvilket betyder, at den underliggende konstruktion bliver varm og beskyttes mod både vand og høj relativ luftfugtighed. Konstruktionen opfylder bygningsreglements krav til fugtsikring i stationær tilstand, hvilket både kan dokumenteres med beregninger og med erfaring fra tidligere konstruktionsløsninger med udvendig isolering.

Sager hvor fugtsikkerheden skal kontrolleres eller hvor konstruktionsløsningen bør modificeres og forbedres:

• Fugtskader i en eksisterende konstruktion, som efterisoleres. Især hvis dette suppleres med "tætte" afstivende krydsfinerplader eller tilsvarende.

• Ringe lufttæthed i en eksisterende konstruktion, som efterisoleres.

• Ringe fugtsikkerhed med hensyn til damptætheden i en eksisterende konstruktion, som efterisoleres, hvis der skal anvendes nye tætningslag, særligt ved fugtigt indeklima og koldt klima.

BRANDSIKRING
Stenuld er et effektivt brandisolerende materiale, som tåler temperaturer over 1000 °C uden at smelte. Det betyder, at stenulden fungerer som isolering mod varme selv ved de høje temperaturer, der opstår ved en brand. PAROC stenuld er derfor en særdeles god passiv brandsikring. Klimaplade ZERO er klassificeret i Euroklasse A1, ikke-brændbart materiale, hvilket er den højeste klasse for byggematerialers brandtekniske egenskaber i konstruktioner og installationer, som er blevet isoleret. Klimaplade ZERO bremser eller forhindrer derfor spredning af brand inde i væggen og langs facaden.

VENTILERET LUFTSPALTE
De fleste vægge har en luftspalte, som er placeret bag facadelaget. Formålet med denne spalte er at lede fugten væk. Luftstrømmen, som normalt er opadgående, ledes ind gennem åbninger i væggens underkant. Luften, som opvarmes på vej op, suger fugt, og denne fugt ledes efterfølgende ud gennem åbninger i facadens overkant. 

PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO er en stiv isoleringsplade med lav luftgennemtrængelighed, ℓ = 35 x 10-6 m2/Pa s. Der kan forventes begrænsede trykforskelle og luftbevægelser i luftspalten bag facadebeklædningen, og der er lav risiko for, at luftbevægelser påvirker isoleringsfunktionen, hvis luftspalten begrænses. I ydervægge, der er isoleret med Klimaplade ZERO, anbefaler vi et åbningsareal til luftspalten på op til 300 cm2/m. 

I højere bygninger, hvor vindhastigheden er over 20 m/s, bør luftspaltens åbningsareal begrænses til 100 cm2/m. Som alternativ til at begrænse åbningsarealet kan der bruges PAROC Cortex, Cortex pro i kombination med Klimaplade ZERO, eller der kan bruges Cortex One som udvendigt isoleringslag. Overfladelaget på disse produkter har en lav luftgennemtrængelighed, L < 10 x 10-6 m3/m2 Pa s, og en lav dampdiffusionsmodstand Z = 0,10m² hPa/mg.
 

Antallet af skruer samt deres længde og placering skal bestemmes på grundlag af vindhastigheden på stedet, bygningens højde, typen af bagvæg og beklædningsmaterialets vægt. Beregningen udføres ved hjælp af vores dimensioneringsværktøj til PAROC ZEROfix. Hvis bagvæggens trækkapacitet ikke kendes, skal den bestemmes med trækprøver. 

Beregningen af den dimensionerende vindbelastningskapacitet består af følgende begrænsninger. Dimensioneringsværktøjet udvælger og viser den laveste værdi som dimensionerende vindbelastningskapacitet samt angiver den dimensionerende brudform.

  • Kapacitet begrænset af trækstyrke af facadeskrue, i underlag og lægte.
  • Kapacitet begrænset af momentbrud i lægte.
  • Kapacitet begrænset af forskydningsbrud i lægte.
  • Kapacitet begrænset af maksimalt tilladt udbøjning af lægte.


Beregningen af den dimensionerende lodrette belastningskapacitet med hensyn til egenbelastningen tager hensyn til trækkraften fra bagvæggen og trykkraften fra de vandrette facadeskruer.

Dimensioneringsværktøjet udvælger og viser den laveste værdi som dimensionerende lodret belastningskapacitet samt angiver den dimensionerende brudform.

Underlag af træ og beton

Normalt er det tilstrækkeligt med tre vandrette facadeskruer og en vinklet facadeskrue per etage og en lodret sømlægte, c/c 600 mm. Dette kommer dog an på vægten af den planlagte facadebeklædning. Et øget antal vinklede facadeskruer øger den dimensionerende kapacitet. De vinklede facadeskruer skal altid placeres sammen med en vandret facadeskrue 100 mm over den vandrette skrue. 

Underlag af tegl og beton af ukendt kvalitet

At anvende trækværdier, som er målt i et laboratorium, giver for usikre resultater til at kunne anvendes ved dimensionering af teglvægge og beton af ukendt kvalitet, især i forbindelse med efterisolering. Underlagets styrke kan variere, dels på grund af kvaliteten og dels på grund af alder, og derfor skal underlaget altid testes med en trækprøve. Antallet af trækprøver afhænger af den pågældende bygning og dens stand, og der skal foretages tilstrækkeligt mange, for at dimensioneringen bliver pålidelig. En retningslinje kan være mindste 15 prøver per facade.

Trækprøve

For at opnå en sikker fastgørelse af facadesystemet skal nedenstående anvisninger følges.

  • Trækprøven skal udføres af kompetent personale, som er uddannet til opgaven.
  • Det trækprøveudstyr, som anvendes, skal være kalibreret i henhold til producentens anvisninger. Vi anbefaler udstyr fra Hydrajaws Limited, nærmere betegnet model 2000 med teleskopbro, som passer til den pågældende skruelængde. Følg de tilhørende anvisninger nøje.
  • Notér på en tegning, hvor trækprøven skal foretages på de vægge, der skal isoleres med Klimaplade ZERO.
  • Ved prøvning skal der anvendes PAROC XFD 001 Betonbor med en diameter på 6,3 mm til forboring, indtil der er nåeten boredybde på > 40 mm.
  • PAROC XFS 004 Multi Monti Facadeskrue til beton skrues direkte ind i underlaget med en sættedybde på > 35 mm.

Udfør trækprøven, og notér løbende resultaterne i en protokol.

Når trækprøven er udført, kan der udføres beregning af skruelængde og dimensionerende last med vores dimensioneringsværktøj. Her skal også resultatet af trækprøveprotokollen medtages, og der skal tages hensyn til resultatet af trækprøven ved udregning af dimensionerende vind- og lodret belastningskapacitet.

Montering i ydervægger 

Den eksisterende bygning skal kunne bære belastningen fra isoleringen og facadebeklædningen. Vand, der eventuelt siver ind bag facadematerialet, skal afledes ved at montere en plade, membran eller lignende over vinduer og døre og ved soklen. Monter Klimaplade ZERO ca. 10 mm over pladen.
 
Montering af isolering
Start med at måle og montere en understøtning eller startliste i bunden af væggen. Montér Klimaplade ZERO liggende med forskudte samlinger. Fugerne presses sammen, så der ikke opstår luftspalter. Isoleringen fastgøres med isoleringsholdere, som bliver siddende permanent. Forbrug: mindst 1 stk./plade. Ved brug af XFM 005 Isoleringsholder til beton skal der forbores med XFD 002 betonbor.

I særligt vindudsatte områder kan Klimaplade ZERO suppleres med et udvendigt lag af PAROC Cortex, Cortex pro eller erstattes med Cortex One. For at få en ubrudt vindbeskyttelse af hele klimaskærmen anbefaler vi, at alle sammenføjninger og gennemføringer tapes med Cortextape. Til væghjørner og i afslutninger rundt om vinduer og døre kan den bredere Cortex Hjørnetape anvendes.

Tilpasning af format
Ved tilskæring anvendes et skærebord for at sikre lige snit og vinkler. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges.
 
Tilpasning af format


Montering af brandlægte
Når der er nået en tilstrækkelig højde, monteres en lodret Paroc brandlægte med c/c 600 mm. Fastgør en facadeskrue i over og underkanten, og brug et vaterpas, så væggen bliver lige, da det ikke er muligt at foretage justering efterfølgende. PAROC XFS 002 Twin UD facadeskruer til træ skrues igennem sømlægten og ind i den underliggende trækonstruktion. Monteringen kan med fordel begyndes fra et hjørne. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje flere vandrette facadeskruer og slutte af med vinklede facadeskruer med start i den øverste kant. Anbefalet minimum befæstigelsesdybde til PAROC XSF 002 Facadeskrue til træ er 48 mm.

De vinklede facadeskruer skal altid placeres sammen med en vandret facadeskrue 100 mm over den vandrette skrue. Brandlægten behøver ikke ligge tæt mod isoleringen, da den lodrette belastning optages af den vinklede facadeskrue. Det betyder, at der kan justeres for mindre ujævnheder i den bagvedliggende væg. 

Ved underlag af beton og tegl anvendes PAROC XFS 004 Multi Monti facadeskrue. Først forbores der med XFD 001 Betonbor med en diameter på 6,3 mm gennem brandlægten, isolering og ind i underlaget til en tilstrækkelig dybde, mindst 40 mm. Da den samme skrue nogle gange kan anvendes som vandret og vinklet skrue, kræves der forskellige boredybder.
 
 
facadeskruer 


Vinklet skrue
Brug evt. en skabelon, så XFS 002 fastgøres med en vinkel på mindst 30 grader. Til betonskrue XFS 004 anvendes 20 grader.
 
Skabelon
 
Vinduer og døre
For at facadebeklædningen kan fastgøres sikkert, monteres en regel eller en vindues-/dørindfatning omkring vinduer og døre på facaden.
 
Facadebeklædning
 
Hjørner
Klimaplade ZERO monteres med overlap i hjørnerne. Sømlægten monteres indrykket fra hjørnerne i den underliggende konstruktion. Anvendes liggende yderpaneler, kan to sammensatte brandlægter limes eller fastgøres midlertidigt til isoleringen for at stabilisere hjørnet. Leverandører af beklædningsplader har ofte løsninger med hjørneprofiler, der monteres i henhold til deres anvisninger.
 
Klimaplade i hjørner
 
Facadebeklædning
Monter facadebeklædningen i henhold til leverandørens råd og anvisninger. For at minimere risikoen for fugtskader på den indvendige konstruktion skal facadebeklædningen monteres, så den dækker helt og er tæt.

Løsningen kan også bruges til montering af isolering nedefra i bjælkelag. Kontrollér bæreevnen i underlaget, og udfør en trækprøve, hvis underlaget ikke kendes. Hvis opløsningen udsættes for høje tryk- og sugekræfter i passager, hvor vindhastigheden accelererer lokalt, monteres neglelisten i den forventede vindretning, og vinklede facadeskruer monteres skiftevis som vist nedenfor for at absorbere denne kraft. De vinklede facadeskruer er placeret 100 mm på hver side af en vandret facadeskrue.Dimensioneringsværktøjet til PAROC ZEROfix kan anvendes, og resultatet for vandrette facadeskruer angiver den kapacitet, der er begrænset af trækstyrken i facadeskruen, i underlag og lægte ved den angivne c/c-afstand mellem facadeskruerne L1. Monter isoleringen med forskudte sammenføjninger, og brug isoleringsholder XFM 004 til træunderlag og XFM 005 til beton.Anbefalet minimum befæstigelsesdybde til PAROC XSF 002 Facadeskruetræ er 48 mm.

I beton forbores med XFD 002 Betonbor. Vi anbefaler minimum 2 fastgørelser pr. isoleringsplade 1200 x 600 mm i bjælkelag. Isoleringen vil også blive understøttet af sømlægte, som vi anbefaler monteres med c/c 600 mm. PAROC XFS 004 Facadeskrue beton forbores først med XFD 001 Betonbor med en diameter på 6,3 mm gennem sømlægte, isolering og ind i underlaget. Mindste boredybde 40 mm ved indstillet dybde 35 mm, hvilket er minimumet.