Arbejdsanvisning Isoler med PAROC CORTEX

PAROC Cortex er en stenuldsbaseret løsning, der består af en stenuldsplade beklædt med et ikke-brændbart, vindtæt lag. Den er beregnet til etagebyggeri med ventilerede facader og kan bruges både ved renovering og ved nybyggeri. 


2019-04-01

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

Afhængigt af vindlast, bygningens højde, facadesystem og underlag vælges en egnet fastgørelse og egnede skruer.

Der findes flere typer af facadesystemer, som kan anvendes i denne type konstruktion. Det, der beskrives nedenfor, er en principløsning for installation af varmeisolering i et system med lodret bærende konstruktion af metal. Kontakt altid den pågældende systemleverandør for at få detaljerede anvisninger.

Installation Paroc Cortex   Metal leder meget varme. Brug derfor om muligt en afstand mellem fastgørelsen og væggen for at bryde den kuldebro, der ellers vil opstå.
 Installation Paroc Cortex

Installation Paroc Cortex

Monter PAROC Cortex tæt imod underlaget og med forskudte sammenføjninger som et vindbeskyttende lag. Brug mindst 3 fastgørelser pr. m2.

Mindste afstand mellem fastgørelser er 600 mm. I stedet for en tolagsløsning, dvs. PAROC eXtra + PAROC Cortex, kan man i stedet anvende ét lag med PAROC Cortex One. Det er vigtigt, at der ikke opstår luftspalter mellem væg og isolering.

Monter vertikale profiler, der skaber en ventileret luftspalte. Denne luftspalte bør være mindst 20 mm.  

Installation Paroc Cortex

 

For at få en ubrudt vindbeskyttelse af hele klimaskærmen anbefaler vi, at alle sammenføjninger og gennemføringer tapes med Cortextape. Til væghjørner og i afslutninger rundt om vinduer og døre kan den bredere Cortex Hjørnetape anvendes. For at sikre den bedst mulige vedhæftning skal overfladerne være rene og tørre og fri for skillemidler som fedt og olie.

 Installation Paroc Cortex

Monter facadebeklædningen i henhold til leverandørens anvisninger og anbefalinger.

Afhængigt af vindlast, bygningens højde, facadesystem og underlag vælges en egnet fastgørelse og egnede skruer.

Der findes flere typer af facadesystemer, som kan anvendes i denne type konstruktion. Det, der beskrives nedenfor, er en principløsning for installation af varmeisolering i et system med vandret bærende konstruktion af metal. Kontakt altid den pågældende systemleverandør for at få detaljerede anvisninger.

Installation Paroc Cortex   Metal leder meget varme. Brug derfor om muligt en afstand mellem fastgørelsen og væggen for at bryde den kuldebro, der ellers vil opstå. Monter metalprofiler til fastgørelse for at skabe en vandret ramme. En passende afstand mellem profilerne vertikalt er 1200 mm.
 Installation Paroc Cortex Monter PAROC eXtra, Stålregelplade c600 i rammen tæt imod underlaget. Ved behov kan isoleringen fastgøres med én fastgørelse pr. plade.

 

Installation Paroc CortexMonter PAROC Cortex tæt imod underlaget og med forskudte sammenføjninger som et vindbeskyttende lag. Brug mindst 3 fastgørelser pr. m2. Mindste afstand mellem fastgørelser er 600 mm. Alternativt kan der anvendes et lag PAROC Cortex One. Det er vigtigt, at der ikke opstår luftspalter mellem væg og isolering
.

Monter hatprofiler, der skaber en ventileret luftspalte. Denne luftspalte bør være mindst 20 mm.

 

Installation Paroc Cortex

 

For at få en ubrudt vindbeskyttelse af hele klimaskærmen anbefaler vi, at alle sammenføjninger og gennemføringer tapes med Cortextape. Til væghjørner og i afslutninger rundt om vinduer og døre kan den bredere Cortex Hjørnetape anvendes. For at sikre den bedst mulige vedhæftning skal overfladerne være rene og tørre og fri for skillemidler som fedt og olie.

 

 Installation Paroc Cortex

Monter facadebeklædningen i henhold til leverandørens anvisninger og anbefalinger.

 

Installation Paroc Cortex    Facaden klammes fast på underlaget med klammer, og antallet af klammer bestemmes af den aktuelle vindlast.
 Installation Paroc Cortex

Monter isoleringen tæt, enten som en tolagsløsning med PAROC eXtra + PAROC Cortex eller som en etlagsløsning med PAROC Cortex One. Luftspalten bør være mindst 30 mm.

 

Installation Paroc Cortex


For at få en ubrudt vindbeskyttelse af hele klimaskærmen anbefaler vi, at alle sammenføjninger og gennemføringer tapes med Cortextape. Til væghjørner og i afslutninger rundt om vinduer og døre kan den bredere Cortex Hjørnetape anvendes. For at sikre den bedst mulige vedhæftning skal overfladerne være rene og tørre og fri for skillemidler som fedt og olie.

 
 Installation Paroc CortexMonter facadebeklædningen i henhold til leverandørens anvisninger og anbefalinger.