Arbejdsanvisning Isolere med Trinlydsisolering

Trinlydspladen PAROC SSB 2t er en plade af ubrændbar stenuldsisolering, der anvendes som lydabsorberende lag (fjeder) til at reducere trinlyd i et flydende gulv. 
2019-04-01

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

Overbetonen skal udføres i et homogent lag, som er mindst 50 mm tykt. Overbetonen skal skilles fra tilstødende bygningsdele for at kunne bevæge sig frit. Det kan gøres med strimler af stenuld mod vægge, søjler, fundament osv. Gå aldrig direkte på isoleringen. Ved udlægning af beton skal alle transporter over isoleringsmaterialet foregå på midlertidige landgange. Trækning af kabler kan udføres, men i begrænset omfang for ikke at påvirke trinlydsisoleringen. Ledninger til gulvvarme støbes ind i overbetonen, og tykkelsen på støbningen øges med den tilsvarende tykkelse.    

 

 

 

 

 

Skær produktet omhyggeligt, så sammenføjningerne passer tæt sammen. Brug et separat skærebord og værktøj, der er tilpasset til formålet. Undgå samlinger, hvor 4 hjørner mødes, da disse kan skabe mekanisk svagere punkter i konstruktionen. Brug af små stykker < 200 mm bør undgås, da det kan medføre ujævne sammenføjninger. Produkterne skal tilpasses mod underlaget, og det er vigtigt at sikre, at der ikke opstår kontakt mellem betonlagene, eller at der dannes luftspalter mellem lagene. Isoleringen skal dækkes af plastfolie, papir eller lignende. Dette gøres for at undgå, at beton mellem isoleringspladerne skaber kontakt mellem betonlagene, hvilket forringer trinlydsisoleringen.

Trinlydspladen placeres mellem to pladelag. I det nederste lag anvendes en notet 19 eller 22 mm gulvspånplade, og i det øverste lag anvendes en 22 mm notet gulvspånplade + 12,5 mm gulvgips. Den øverste gulvgips kan erstattes med et parketgulv med mindst 14 mm tykkelse, hvilket bør afstemmes med den aktuelle gulvleverandør. Læg trinlydspladerne med den glasfibervævbelagte side opad. Lim gulvspånpladerne i not og fjeder, og korslæg overliggende pladelag/parketgulv. Læg en regel, 50-100 mm bred mod de tilstødende vægge, ved døre og under tungt, fast inventar for at forhindre sætning. Reglen skal være 2 mm tyndere end trinlydspladen. Tætn fugerne langs væggene med elastisk fugemasse. 

 

 

 

 

Skær produktet omhyggeligt, så sammenføjningerne passer tæt sammen. Brug et separat skærebord og værktøj, der er tilpasset til formålet. Undgå samlinger, hvor 4 hjørner mødes, da disse kan skabe mekanisk svagere punkter i konstruktionen. Brug af små stykker < 200 mm bør undgås, da det kan medføre ujævne sammenføjninger. Produktet skal tilpasses mod underlaget, og det er vigtigt at sikre, at der ikke opstår kontakt mellem pladelagene, eller at der dannes luftspalter mellem lagene af gulvplader/parketgulv. Gå aldrig direkte på isoleringen. Trækning af kabler kan udføres, men i begrænset omfang, så de ikke påvirker trinlydsisoleringen.