Arbejdsanvisning Isolere tak med Tagkiler og Skotrendekiler

Ved flade tage eller tage med alt for lav hældning er det hensigtsmæssigt at anvende PAROC Tagkiler og Skotrendekiler for at skabe en tilfredsstillende hældning, der sikrer, at regn og smeltevand ledes bort fra taget, og for at minimere risikoen for lækager. 

2018-04-16

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Indgående produkter: PAROC ROU 60 4, ROU 60 5, ROV 60 1, ROV 60 2, ROB 80, Robster 50, Robster 60, ROS 30, ROL 30. 

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

PAROC Tagkiler og skotrendekiler kan lægges på bærende konstruktioner af beton som f.eks. TT-kassetter eller HDF-bjælkelag. Hvis den bærende konstruktion består af profileret stålplade, skal der først lægges underplader på pladen, derefter tagkiler og skotrendekiler i næste lag, og derefter dækkes det hele med tagboard eller Robster 60. 

U-værdi for isolering med fald

Svagt hældende tage bygges undertiden op af plader i fald eller i form af en kile, hvilket betyder, at isoleringstykkelsen varierer. Et tag kan opdeles i sektioner iht. de tre eksempler 1-3 nedenfor.

Fald 1                                                            Fald 2                                                          Fald 3                                                        
Volumen = Area x d/2                                   Volumen = Area x d/3                                  Volumen = Area x 2d/3    

 

Til overslagsberegninger kan man beregne en U-værdi uden faldisolering og en U-værdi beregnet med faldisoleringens middeltykkelse dm. Disse to U-værdier vægtes efterfølgende sammen iht. nedenstående. Den omtrentlige formel (1) bør ikke anvendes, hvis R0 < 2 m² K/W. 

Uden faldisolering: U0 = 1/R0

Med middeltyk faldisolering: U1 = 1/R0+dm/λ;

dm = Total faldvolumen/Totalt faldareal

U = 0,864 x U1 + 0,120 x U0 …………………(1)

Eksempel:

Et tagareal på 15 x 8 meter er isoleret med 160 mm PAROC ROS 30. En faldisolering 1:40 skal lægges med en hældning mod den ene langside. PAROC ROU 60 5, begynder med produktet 35/20, og den største tykkelse på faldisoleringen bliver 8000/40 = 200mm. Desuden skal der bruges et board af typen PAROC ROB 80,20 mm.

R0 = Rsi + Rse + ∑ R/λ; 0,14 + 0,16/0,036 + 0,02/0,039 + 0,02/0,038

R0 = 0,14 + 4,444 + 0,513 +0,526 = 5,623 m² K/W

U0 = 1/ R0 = 1/5,623 = 0,178 W/m² K

dm = Faldvolumen/faldareal = middeltykkelsen til isoleringen = 100mm

λ = 0,039 W/m K

U1 = 1/ Ro +dm/λ = 1/5,623 +2,564 = 1/8,187

U1 = 0,122

U = 0,864 U1 +0,120 U0 = 0,864 x 0,122 +0,120 x 0,178 = 0,105 + 0,021

U = 0,126 W/m²K

Altså 0,005 W/m² K dårligere end U1

Transport af isoleringen på taget kan ske med en såkaldt teglvogn. Udlægningsarbejdet kan udføres med en høtyv. Isoleringen skæres til med kniv efter et retholt eller saves til med en fukssvans. Huller skæres med kniv på stedet. 

Vær omhyggelig, så der ikke opstår revner mellem plader eller ved tilslutninger. Samlinger, hvor 4 hjørner mødes, bør undgås. Sammenføjningerne skal forskydes mellem isoleringslagene. Hvis der anvendes to eller flere isoleringslag, skal de lægges umiddelbart efter hinanden. På grund af vindlast og andre kræfter, som påvirker konstruktionen, skal tætningslag og isolering forankres løbende i underlaget i henhold til tætningslagsleverandørens anvisninger. 

Overdæk udlagt isolering og åbne paller natten over. Undgå i videst muligt omfang lægning i nedbør. Eventuel fugt tørrer langsomt ud, da stenulden er diffusionsåben, men det afhænger af tagets størrelse og tætningslagets dampgennemtrængelighed.

PAROC ROU 60 5 Tagfaldsplade 1:40 

Tagfaldsplade 1:40 anvendes til opbygning af lige fald med ca. 1,5 graders taghældning. Faldene opbygges med fire kileformede plader (nr. 1-4), suppleret med en plan plade (nr. 5) til større faldlængder eller store isoleringstykkelser. Faldet kan gøres så langt, som det er nødvendigt, dog med den begrænsning, at isoleringstykkelsen ikke må overskride den tykkelse, der kan fastgøres mekanisk. Tagfaldet skal altid dækkes med PAROC ROB 80 eller PAROC Robster 60.

Tykkelse
PAROC ROU 60 5  35/20  50/35  65/50  80/65  60/60 

 

Tips!

Gør sagerne lige til begge retninger. Match pladen på "nock".

 

 

For at undgå at skære bagud, kan du enten skære ved den lave kant eller supplere med et 20 mm bord, som passer.

 

Enkelt fald          
Faldsystemet mm  35/20  50/35  65/50  80/65  60/60 

Format, mm

Fald, mm 

Nummer plader/fald   

600x1200

35-20

       

1200x1200 

50-20

     

1800x1200

65-20

   

2400x1200

80-20

1  

3000x1200

95-20

3600x1200

110-20

4200x1200

125-20

4800x1200

140-20

5400x1200

155-20

6000x1200

170-20

6600x1200

185-20

10 

7200x1200

200-20

12 

7800x1200

215-20

15 

8400x1200

230-20

18

 

 

 

4-vejsfald kan anvendes ved "kuvertlægning" med indvendigt eller udvendigt fald.

OBS!

4-vejsfald kan næsten altid med fordel erstattes med PAROC ROU 60 5/ROU 60 4 og PAROC ROV 60 2.

Tips!

Begynd fra brønden, mål de første plader omhyggeligt. Skær ikke pladerne ved "hjørnemøder" i "kuverten".

Hældninger: Ved en hældning på 1:20 kan disse faldplader lægges i dobbelte lag.

 
Kuvertlægning
Faldsystemet mm 35/20 50/35 65/50 80/65 60/60

Format, mm

Fall, mm

Nummer plader/fald

1200x1200

35-20

2

2400x2400

50-20

2 6

3600x3600

65-20

2 6 10

4800x4800

80-20

2 6 10 14

6000x6000

95-20

20 6 10 14 18

7200x7200

110-20

20 28 10 14 40

8400x8400

125-20

20 28 36 14 66

9600x9600

140-20

20 28 36 44 96

10800x10800

155-20

54 28 36 44 130

PAROC ROU 60 4 Tagfaldsplade 1:60  

Tagfaldsplade 1:60 anvendes til opbygning af lige fald med ca. 1 grads taghældning. Faldene opbygges med seks kileformede plader (nr. 1-6), suppleret med en plan plade (nr. 7) til større faldlængder eller store isoleringstykkelser. Faldet kan gøres så langt, som det er nødvendigt, dog med den begrænsning, at isoleringstykkelsen ikke må overskride den tykkelse, der kan fastgøres mekanisk. Tagfaldet skal altid dækkes med PAROC ROB 80 eller PAROC Robster 60. 

 

 
Tykkelse 1 2 3 4 5  7

30/20 40/30 50/40 60/50 70/60
80/70  60/60 

Enkelt fald

Faldsystemet mm 30/20 40/30 50/40 60/50 70/60 80/70  60/60 

Format, mm

Fald, mm

Nummer plader/fald    

600x1200

30-20

1    

1200x1200

40-20

1 1    

1800x1200

50-20

1 1 1    

2400x1200

60-20

1 1 1 1    

3000x1200

70-20

1 1 1 1 1    

3600x1200

80-20

1 1 1 1 1 1  

4200x1200

90-20

2 1 1 1 1 1 1

4800x1200

100-20

2 2 1 1 1 1 2

5400x1200

110-20

2 2 2 1 1 1 2

6000x1200

120-20

2 2 2 2 1 1 4

6600x1200

130-20

2 2 2 2 2 1 5

7200x1200

140-20

2 2 2 2 2 2 6

7800x1200

15-200

3 2 2 2 2 2 8

8400x1200

160-20

3 3 2 2 2 2 10

 

 

4-vejsfald kan anvendes ved "kuvertlægning" med indvendigt eller udvendigt fald.

OBS! 4-vejsfald kan næsten altid med fordel erstattes med PAROC ROU 60 5/ROU 60 4 og PAROC ROV 60 2.
Tips: Begynd fra brønden, mål de første plader omhyggeligt. Skær ikke pladerne ved "hjørnemøder" i "kuverten".
Hældninger: Ved en hældning på 1:30 kan disse faldplader lægges i dobbelte lag.

Kuvertlægning
Faldsystemet mm 30/20 40/30 50/40 60/50 70/60 80/70  60/60 

Format, mm

Fald, mm

Nummer plader/fald    

1200x1200

30-20

2    

2400x2400

40-20

2 6    

3600x3600

50-20

2 6 10    

4800x4800

60-20

2 6 10 14    

6000x6000

70-20

2 6 10 14 18    

7200x7200

80-20

2 6 10 18 18 22  

8400x8400

90-20

28 6 10 14 18 22 26

9600x9600

100-20

28 36 10 14 18 22 56

10800x10800

110-20

28 36 44 14 18 22 90

PAROC ROV 60 2 Skotrendekile 

For at skabe vandafstrømning mod brønde eller lede vandet rundt om forhindringer på taget anvendes PAROC ROV 60 2 Skotrendekiler.  Skotrendekilerne opbygges med seks stk. kileformede plader (A-F) samt en plan plade (G) til større kilelængder. Skotrendekilerne levereres som moduler med den ønskede længde. Hældning 1:60 i længderetningen og hældning 1:15 i tværgående retning. Tætningslaget kan påføres direkte på skotrendekilerne, dog anbefaler vi, at det dækkes med tagboard eller Robster 60. 

Dele A B C D E F G

  ,

 

 

Kilebetegnelse

A B C D E F G

Format, mm

Fald, mm

Nummer plader/skotrende

120x300

20-0

1

2400x600

40-0

1 1

3600x900

60-0

2 1 1

4800x1200

80-0

2 2 1 1

6000x1500

100-0

3 2 2 1 1

7200x1800

120-0

3 3 2 2 1 1

8400x2100

140-0

4 3 4 2 2 1 1

9600x2400

160-0

4 4 4 4 2 2 2

10800x2700

180-0

5 4 6 4 4 2 4

12000x3000

200-0

5 5 6 6 4 4 6

Ovenstående tabel viser opbygningen af skotrendekilerne med den respektive plade. Skotrendekilerne leveres i moduler i længder på 1200-7200 mm. Længder, der overstiger 7200 mm leveres på palle. 

Nedenfor er et eksempel på skotrendekiler placeret mod ramme mellem brønde: 
 

Nedenfor er et eksempel på skotrendekiler placeret mellem brønde ved indvendig afvanding på tag: Gør kilen lige i begge retninger. Skær eventuelt ved midten. 

 

Tips!

Udelad A og eventuelt en del af B for at få kilen tættere på brønden. 

PAROC ROV 60 1 Specialkile

Opbygning af et jævnt fald op imod tilslutninger, den øverste del af vægge og lignende samt i skotrender anvendes PAROC ROV 60 1 Specialkile. Specialkiler fås i mange forskellige varianter og hældninger, se billedet nedenfor:


Hældning T-0

  Tykkelser specialkile    
  L mm  B mm  t mm 
 1 1200 300 20
  1200  500 50
  1200  500 80
  900  1200 120
1200 600 60-20
1200 600 100-60

 

Nedenfor følger en anvisning i, hvordan man laver skotrendekiler ved hjælp af PAROC ROV 60 1 Specialkiler. 

Med valgfri mål + Underplade PAROC ROS 30, 80 mm 4

1. Læg pladerne ud "midt på taget". Tilpas udlægningen til kilens længde og bredde.

 

2. Skær pladerne i linjen A-B. Linjen A-B kan flyttes alt efter den ønskede udformning. 

 

3. Læg kilen på plads med A ved brønden og B langs med rammen.    

 

 

         

PAROC ROB 80 kan udjævnes med 1200x300 20/0.