Arbejdsanvisning Isolere yddervægge med Skalmurspladen PAROC WAS 50

Skalmurspladen PAROC WAS 50 er fremstillet af ubrændbar stenuld til isolering af eksisterende og nye ventilerede ydervægge. Produktet passer til isolering af vægge med teglfacade.
2018-04-30

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

For at vægkonstruktionen som helhed kommer til at fungere tilfredsstillende, er det afgørende, at de forskellige konstruktionsdele i væggen fungerer sammen. Man bør f.eks. ikke begynde at varme bygningen op, før luft- og dampspærren er blevet monteret. Grunden til dette er, at vanddamp kan transporteres gennem konstruktionen og kondensere på det udvendige tætningslag. Vedrørende montering af luft- og dampspærre henvises til separat anvisning. Til vægge med en lufttæt konstruktion af beton eller letbeton anvendes oftest ikke en luft- og dampspærre. 

Plader af stenuld påvirkes meget lidt af fugt. Stenuld suger ikke vand kapillært og absorberer ikke fugt fra luften. Den fugt, der kan komme ind i overfladelaget, f.eks. ved slagregn i byggefasen, tørrer hurtigt uden at beskadige isoleringen. Det betyder, at skalmurspladen kan være ubeskyttet mod vind og vejr i kortere tid i byggefasen. 

En murstensfacade giver en bygning et smukt og traditionelt udseende. Vær opmærksom på følgende ved udformning af murstensmure. En murstensmur absorberer vand – vandet kan til og med trænge igennem hele murværket. For at holde vandet væk fra isoleringen kræves der en ordentlig ventilationsspalte. Spalten skal være helt åben i hele murens højde og skal være uden mørtelspild. En murstensfacade har lavere luftbevægelse i ventilationsspalten sammenlignet med en facade med træbeklædning. For at sikre en korrekt ventilation af konstruktionen skal du lade hver tredje vertikale sammenføjning i det næst nederste murstenslag være åben og spalten i overkanten helt åben. 

Konstruktionstypen skal udformes, så udefra kommende fugt kan ledes ud fra bygningen, hvilket betyder, at der bør monteres en rammebeskyttelse, hvis skelettet består af træregler. Facadesystemet uden for rammebeskyttelsen bør være kapillarbrydende og drænende.

 

Skalmurspladerne monteres liggende mod rammebeskyttelsen i forbandt med godt sammenskubbede sammenføjninger. Til vægge af beton eller letbeton skal der vælges isoleringsholdere, der bores og slås fast. Til vægge med træregler skal der bruges plastskive med skrue eller søm. 4 stk. fastgørelser pr. plade er passende for at sikre, at pladen ligger godt an. Også murklammerne kan anvendes til fastgørelse. Skiverne skal da være slidsede, så de kan trykkes på murklammerne og låse isoleringen fast mod rammebeskyttelsen. 

Facadesten skal mures med en luftspalte mod isoleringen på mindst 30 mm. Luftspalten er beregnet til, at fugt kan ventileres væk, og at indtrængende vand kan ledes væk. Mindst hver fjerde stødfuge i det andet skifte skal være åben. 

Vandafledning laves ved hjælp af en plade, folie eller pap ved vinduer, døre og sokkel. Vandaflederen monteres før den ydre isolering, og trækkes mindst 80 mm op oven for isoleringspladens underkant på indersiden af denne og forsegles mod rammebeskyttelsen med en bestandig og til formålet egnet fugemasse. Den første isoleringsrække monteres med en lille afstand fra jorden, ca. 10 mm, for at der ikke skal stå vand tilbage i isoleringen.