MONTERINGSANVISNING - PAROC InVent 45 G5/N1

PAROC InVent 45 G5 / N1 PAROC HVAC Slab er en ikke-brændbar stenuldsmåtte. Produktet har en ren, sort glasfiber på forsiden. Til håndtering er der en grå, væv på bagsiden. Indvendig isolering af rektangulære ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregater og kanalkomponenter til f.eks. lyddæmpning og lydabsorption.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig. 

2022-11-15

Skyddsutrustning 

Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

 
God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle installationsanbefalinger

Arbejde med teknisk isolering er et håndværk, der kræver en høj grad af detailviden og præcision. Det er også vigtigt at have kendskab til f.eks.bygningsreglementet, Svensk Byggtjänsts AMA VVS & Kyl og SS’s standarder og isoleringens betydning i de forskellige systemer, samt hvordan du bruger og håndterer de forskellige produkter til alle anvendelser i VVS og industri. Installationer af teknisk isolering skal altid udføres i henhold til vores dokumenterede monteringsanvisninger.

Håndtering og opbevaring

Isoleringen håndteres med omhu, så der ikke er risiko for at påvirke dens funktion. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden den installeres. Hvis produkterne opbevares udendørs, skal de beskyttes mod regn og ikke ligge direkte på jorden. Om nødvendigt skal produkterne være dækket af en vandtæt presenning eller plastik. Monter aldrig våd isolering. Hvis et produkt er blevet gennemblødt, skal pakken åbnes, så produktet kan tørre. Så kan det senere bruges på den sædvanlige måde. PAROC stenuld tørrer hurtigt. Håndter altid produktpakkerne, så der ikke sker skader på pakkernes kanter eller hjørner, især ved omlæsning.

Tilpasning af format

Når du tilpasser produkternes format, skal der anvendes egnet værktøj. Tilpasningen af produktets format skal foregå, så revner og mellemrum minimeres under installationen. For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen.

Rigtigt produkt ved rigtig temperatur

På trods af at stenulden har en termostabilitet, som overstiger 1000 °C, er det meget vigtigt at tage hensyn til, at produkterne har forskellig anvendelsestemperatur afhængigt af bl.a. densitet. Det er derfor meget vigtigt at vælge det rette produkt til den rette applikation.
Den højeste deklarerede og/eller anbefalede anvendelsestemperatur fremgår af den respektive produktside. Ved brug af produkter ved højere temperaturer end 200 °C vil bindemidlet brændes væk i de partier, hvor temperaturen overstiger 200 °C. Under bortbrændingen kan der opstå en vis mængde røg og lugt. Der kræves god ventilation for at lede denne røg væk. For at få en så gunstig bortbrænding af bindemidlet som muligt bør første ophedning af objektet ske langsomt, ca. 50 °C pr. time.

Ved isolering af objekter med højere temperaturer end 200 °C skal følgende punkter iagttages:
- Isoleringen må ikke belastes. 
- Isoleringen monteres, så den presses godt imod isoleringsobjektet ved hjælp af fastgørelsesanordning og/eller yderbeklædning.
- Der anvendes afstandsholdere eller et andet middel til at aflaste isoleringen. 
- Ved højere temperaturer skal produkter med høj densitet anvendes. Dette er for at sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

PAROC InVent monteres ved hjælp af metalprofiler. Metalprofilen skal overlappe yderlaget med mindst 20 mm. Alle pladesamlinger, dvs. sammenføjninger og overflader, der ikke dækkes med yderlag, skal dækkes med metalprofiler. Pladeprofilen skal være fastgjort til kanalpladen med nitte, skrue eller svejsning. To af pladerne placeres, så de går helt ud til kanalvæggen. De to andre plader holdes på plads af de førstnævnte plader og metalprofiler. Hvis kanalen er stor, og der er risiko for nedhængning af pladerne, kan der f.eks. anvendes AGM-skiver. Ved monteringen skal instruktioner i typegodkendelsen altid følges. Montering af PAROC InVent i ventilationskanaler samt andre luftbehandlingskomponenter skal udføres under værkstedsmæssige forhold. Ved isolering af kanaler med tilslutning til indsugningsgitter til friskluft, skal indtaget placeres eller udformes, så regn eller sne ikke kan komme ind i kanalen.

Tværsnit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlinger mellem kanalenheder / afslutninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rensning

Kanalen skal rengøres med roterende plastikbørster, ikke med stålbørster.

MÆRKNING

I forbindelse med renseluger skal der anbringes et skilt med følgende tekst:

Denne kanal er isoleret med PAROC InVent. Typegodkendelse nr.: 0489/95
Længden af isoleringen .... m i pilens retning. Kanalen kan renses med roterende plastikbørster.
Ikke med stålbørster. PAROC InVent opfylder brandklasse A1.

Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.