Arbejdsanvisning Isolere med PAROC PROOF Kondensisolering

PAROC ROBSTER 50 i kombination med ROB 80 Tagboard og ROBSTER 60 kan med sin høje trykstyrke anvendes som kondensisolering. Da der dannes en del ekstra fugt indendørs i årets kolde måneder, øges den relative luftfugtighed, og derfor bør kondensrisikoen vurderes individuelt.

2018-04-16

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

PROOF Kondensisolering lægges på underlag i form af bærende konstruktioner af profileret stålplade.

Følg omhyggeligt reglerne for beskyttelse. Begræns gående trafik på isoleringen under lægningsarbejdet. På steder med hyppig trafik skal der udlægges gangbroer. Det kan enten ske i form af lastfordelende plader i byggefasen eller i form af permanente hævede gangbroer. Beskadiget materiale skal udskiftes, inden det udvendige tætningslag monteres. Pladeprofiler skal være rensede for sne, trærester og lignende. 

Vores anbefalinger til åbningsmål er af arbejdsmiljømæssige hensyn baseret på sikkerheden i forbindelse med montering af vores produkter på trapezprofilerede stålplader.  

Kondensisolering på stålprofiler
 Produkt Åbningsmål mm  Profiltop mm 
 20 mm PAROC ROB 80 + 30 mm PAROC ROBSTER 50  170  80
 20 mm PAROC ROB 80 + 2x30 mm PAROC ROBSTER 50  220  80
 50 mm PAROC ROBSTER 60  240  80
 20 mm PAROC ROB 80 + 50 mm PAROC ROBSTER 60  260  80

 a = åbningsmål b = profiltop

I forbindelse med lægning af det underste lag skal der altid udvises forsigtighed. Gå på profiltoppene for at undgå gennemtrædning i forbindelse med lægning. Vores anbefalinger gælder ved normal lægning, som indebærer, at sammenføjningerne mellem pladerne kan placeres mellem profiltoppene. Dette gælder dog ikke alle løsninger, der vises på websiden, se her. Ved profiltopbredder, der er større end dem, der er angivet i tabellen, placeres pladesammenføjningerne altid over profiltoppen. 

Vores tagprodukter leveres på miljøpaller med støtte af stenuld beregnet til håndtering med gaffelløfter eller løft med båndslynge. Fordel pallerne indbyrdes på taget iht. målafvigelse på palleetiketten. Pallens udformning kræver et plant underlag. Emballagen består af strækfilm, som tillader opbevaring udendørs uden overdækning.

 

Transport af isoleringen på taget kan ske med en såkaldt teglvogn. Udlægningsarbejdet kan udføres med en høtyv. Isoleringen skæres til med kniv efter et retholt eller saves til med en fukssvans. Huller skæres med kniv på stedet. 

Ved montering af PAROC ROBSTER 50 og 60 skal langsiden (1800 mm) lægges på tværs af profiltoppenes længderetning. Den korte side (1.200 mm) i det underste lag skal i videst muligt omfang sammenføjes over profiltoppen, medmindre andet er angivet. Udvis forsigtighed i forbindelse med brug af PAROC ROBSTER som underste lag. Gå altid på profiltoppene for at undgå gennemtrædning. Ved isolering i flere lag skal sammenføjningerne forskydes mellem isoleringslagene.

På grund af vindlast og andre kræfter, som påvirker konstruktionen, skal tætningslag og isolering forankres løbende i underlaget i henhold til tætningslagsleverandørens anvisninger. Overdæk udlagt isolering og åbne paller natten over. Undgå i videst muligt omfang lægning i nedbør. Eventuel fugt tørrer langsomt ud, da stenulden er diffusionsåben, men det afhænger af tagets størrelse og tætningslagets dampgennemtrængelighed.