Arbejdsanvisning Isolere svagt hældende tage med PAROC PROOF Taglamelsystem

PAROC PROOF Taglamelsystem er udviklet som varmeisolering til svagt hældende tage. Systemet består af ROL 30 Taglamel og ROBSTER 60 eller ROB 80 Tagboard.

 

2019-04-19
For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

 

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

PAROC PROOF Lamelsystem kan lægges på underlag i form af bærende konstruktioner af profileret stålplade eller på betonkonstruktioner som f.eks. TT-kassetter eller HDF-bjælkelag. Tagkonstruktionens hældninger skal laves i den bærende konstruktion.

Følg omhyggeligt reglerne for beskyttelse. Begræns gående trafik på isoleringen under lægningsarbejdet. På steder med hyppig trafik skal der udlægges gangbroer. Det kan enten ske i form af lastfordelende plader i byggefasen eller i form af permanente hævede gangbroer. Beskadiget materiale skal udskiftes, inden det udvendige tætningslag monteres. 

Pladeprofiler skal være rensede for sne, trærester og lignende. Vand og sne på betonbjælkelag skal fjernes, før isoleringen lægges ud. Jævnheden ved betonbjælkelag skal mindst svare til pudset beton. Ujævnheder og højdeforskelle i underlaget udjævnes. 

Vores anbefalinger til åbningsmål er af arbejdsmiljømæssige hensyn baseret på sikkerheden i forbindelse med montering af vores produkter på trapezprofilerede stålplader.

 

UNDERLAGSPLADE PÅ STÅLPROFILER

Produkt Åbningsmålmm

Profiltopmm

50 mm PAROC ROS 30 170  115 
30 mm PAROC ROBSTER 50 200 115
30 mm PAROC ROBSTER 60 230 70
50 mm PAROC ROBSTER 60 260 70

 a = åbningsmål

 b = profiltop

 

I forbindelse med lægning af det underste lag skal der altid udvises forsigtighed. Gå på profiltoppene for at undgå gennemtrædning i forbindelse med lægning. Vores anbefalinger gælder ved normal lægning, som indebærer, at sammenføjningerne mellem pladerne kan placeres mellem profiltoppene. Ved profiltopbredder, der er mindre end den angivne værdi, skal sammenføjningerne mellem pladerne altid placeres oven på profiltoppene.

En luft- og dampspærre skal anvendes ved alle typer af lavt hældende tage. For at opnå det bedst mulige resultat skal luft- og dampspærren placeres, så den er trukket maks. 1/3 tilbage ind i isoleringslaget i konstruktionen regnet fra den varme side uanset underlag. Sammenføjningerne skal tapes både på langs og på tværs og udføres med mindst 200 mm overlapning. På underlag af trapezprofileret stålplade placeres sammenføjningen over profiltoppen. Ved tilslutning til vertikale flader trækkes luft- og dampspærren op og fastgøres med dobbeltklæbende tape. Skader i form af huller skal overdækkes med ny luft- og dampspærre, mens revner repareres med godkendt og aldersbestandig tape.

Vores tagprodukter leveres på miljøpaller med støtte af stenuld beregnet til håndtering med gaffelløfter eller løft med båndslynge. Fordel pallerne indbyrdes på taget iht. målafvigelse på palleetiketten. Pallens udformning kræver et plant underlag. Emballagen består af strækfilm, som tillader opbevaring udendørs uden overdækning.

TRANSPORT

Transport af isoleringen på taget kan ske med en såkaldt teglvogn. Udlægningsarbejdet kan foretages med en høtyv, eller pladerne kan løftes manuelt. Isoleringen skæres med kniv efter et retholt eller saves med fukssvans. Huller skæres med kniv på stedet. Tagkiler og skotrendekiler lægges i henhold til separate anvisninger.Taglamellerne leveres stående på palle. Ved montering skal taglameller altid stilles på højkant på underlaget, så de savede flader er i det vandrette plan. Taglamellerne skal placeres, så sammenføjningerne overlapper hinanden (≥ 200 mm) og ikke danner samlinger, hvor 4 hjørner mødes. 

BÆRENDE UNDERLAG AF STÅLPLADE

PAROC Robster 50 eller 60 Stålunderlagsplade lægges med længderetningen på tværs af profiltoppene. Vær omhyggelig, så der ikke opstår revner mellem plader eller ved tilslutninger. Samlinger, hvor 4 hjørner mødes, bør undgås. Rul luft- og dampspærren ud, og tape sammenføjningerne. 


Installation guideline LamellaVær omhyggelig med, at taglamellerne vendes i den rigtige retning. De leveres korrekt vendte på pallen og behøver ikke at vendes. Den savede overflade skal altid være i det vandrette plan. Taglamellerne skal placeres, så sammenføjningerne overlapper hinanden (≥ 200 mm) og ikke danner et mønster, hvor 4 hjørner mødes. Taglamellerne må ikke sparkes på plads. Ved spark bevæger tidligere lagte lameller sig, så der dannes mellemrum.

 

 

Installation guideline Lamella30 mm Robster 60 eller 30 mm ROB 80 Tagboard lægges oven på taglamellerne, når der er dannet et tilstrækkeligt areal. Også disse skal placeres, så der ikke dannes et mønster, hvor 4 hjørner mødes. Taglamellerne må ikke betrædes, uden at de først er dækket med Robster 60 eller ROB 80 Tagboard. Lægningen skrider smidigt fremad, hvis lamellerne monteres i etaper. Hvis der ikke findes særlige instruktioner, kan tagboards lægges i den retning, der passer bedst, i den respektive faldretning.


På grund af vindlast og andre kræfter, som påvirker konstruktionen, skal tætningslag og isolering forankres løbende i underlaget i henhold til tætningslagsleverandørens anvisninger. 

TÆTNINGSLAG
På grund af vindlast og andre kræfter, som påvirker konstruktionen, skal tætningslag og isolering forankres løbende i underlaget i henhold til tætningslagsleverandørens anvisninger. 

DÆKNING OG NEDBØR
Overdæk udlagt isolering og åbne paller natten over. Undgå i videst muligt omfang lægning i nedbør. Eventuel fugt tørrer langsomt ud, da stenulden er diffusionsåben, men det afhænger af tagets størrelse og tætningslagets dampgennemtrængelighed.

BÆRENDE UNDERLAG AF BETON ELLER TRÆ
Rul luft- og dampspærren ud, og tape sammenføjningerne. Vær omhyggelig med, at taglamellerne vendes i den rigtige retning. De leveres korrekt vendte på pallen og behøver ikke at vendes. Den savede overflade skal altid være i det vandrette plan. Taglamellerne skal placeres, så sammenføjningerne overlapper hinanden (≥ 200 mm) og ikke danner et mønster, hvor 4 hjørner mødes. Taglamellerne må ikke sparkes på plads. Ved spark bevæger tidligere lagte lameller sig, så der dannes mellemrum.

30 mm Robster 60 eller 30 mm ROB 80 Tagboard lægges oven på taglamellerne, når der er dannet et tilstrækkeligt areal. Også disse skal placeres, så der ikke dannes et mønster, hvor 4 hjørner mødes. Taglamellerne må ikke betrædes, uden at de først er dækket med Robster 60 eller ROB 80 Tagboard. Lægningen skrider smidigt fremad, hvis lamellerne monteres i etaper. Hvis der ikke findes særlige instruktioner, kan tagboards lægges i den retning, der passer bedst, i den respektive faldretning. 

TÆTNINGSLAG
På grund af vindlast og andre kræfter, som påvirker konstruktionen, skal tætningslag og isolering forankres løbende i underlaget i henhold til tætningslagsleverandørens anvisninger. 

DÆKNING OG NEDBØR
Overdæk udlagt isolering og åbne paller natten over. Undgå i videst muligt omfang lægning i nedbør. Eventuel fugt tørrer langsomt ud, da stenulden er diffusionsåben, men det afhænger af tagets størrelse og tætningslagets dampgennemtrængelighed.

MINDRE GENNEMFØRINGER

Konstruktionens tæthed ved gennemføringerne er yderst vigtig. Størstedelen af gennemføringerne kan udføres med en tagbrønd som vist på billedet nedenfor. Alternativt kan f.eks. en isoleringskniv eller en sav anvendes.

Den revne, der dannes mellem gennemføringerne og lamellen, må IKKE være større end 20 mm. Blød stenuld som PAROC eXtra eller glasuldsbånd som PAROC XSI 003 Tætningsbånd anbefales til tætning af gennemføringerne.

Installing lamella

Tagbrønden trykkes forsigtigt gennem lamellen, og den udskårne stenuld fjernes, hvorefter gennemføringen er klar. Yderligere tætning er ikke nødvendigvis påkrævet. Størstedelen af gennemføringerne kan normalt laves på denne måde. 

 

 

 


 

STØRRE GENNEMFØRINGER

 Installation guideline Lamella

1. Placer et afskåret bånd af typen PAROC eXtra eller XSI 003 Tætningsbånd mod gennemføringen, hvis det er nødvendigt for at skabe en tæt konstruktion.

 

 

 

 

Installation guideline Lamella

 
 
 
2. Båndet holdes på plads ved, at du placerer en hel lamel mod det.
 
 
 
 

 

Installation guideline Lamella

 

3. Mål det mellemrum, der dannes mellem de to hele lameller, skær derefter en lamel til i en egnet størrelse, og placer den i mellemrummet.

 

 

 

 

 Installation guideline Lamella

 

4. Gennemføringen bliver tæt, og isoleringsarbejdet kan fortsættes på en smidig måde.  

 

 

 

 

Det ydre tætningslag samt fastgørelse af tætningslag og isolering udføres i henhold til anbefalinger fra konstruktøren, leverandøren af tætningslaget eller leverandøren af fastgørelsesanordningen.